Privaatsuspoliitika

I MÕISTED

 1. Veebileht on Officeday Estonia OÜ veebileht: www.officeday.ee.
 2. Klienton iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Officeday Estonia OÜ Teenuseid või osta Tooteid.
 3. Müüja Officeday Estonia OÜ, registrikood 11279502, registreeritud aadressil: Graniidi tee 1, Rae küla, Rae vald, 75310 Harjumaa.
 4. Tooted - Kliendi poolt tellitud kaubad Veebilehel.
 5. Teenused on igasugused Officeday Estonia OÜ Veebilehel pakutavad teenused ja tooted Kliendile.
 6. Mäng – Müüja poolt korraldatud mäng või müügikampaania Veebilehel.
 7. Privaatsustingimused– antud Privaatsuspoliitika sätestab Kliendi isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise põhimõtted.

II ÜLDSÄTTED

 1. Kliendi andmeid kogutakse, säilitatakse ja töödeldakse vastavalt käesolevale Privaatsuspoliitikale, Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusele ning muudele kohaldatavatele õigusaktidele. 
 2. Privaatsuspoliitikat kohaldatakse kõigil juhtudel, kui Klient registreerib Veebilehel (Kaupade / Teenuste ostmiseks, Mängus osalemiseks, uudiskirjade tellimiseks jms) ning esitab või parandab mis tahes tema isikuandmeid, samuti kui Klient esitab Veebilehel mis tahes muud isiklikku teavet, näiteks tagasisidet, kommentaare jne. 
 3. Kliendi andmete kogumise ja töötlemise aluseks on müügilepingu sõlmimine ja täitmine (Klient, kes soovib Veebilehel osta Kaupu / Teenuseid).
 4. Klient, kes on registreerunud Veebilehele, kuid ei ole ostu-müügilepingut allkirjastanud (ei ole lõpetanud Kauba / Teenuse Tellimust) ja/või Klient, kes on andnud nõusoleku kasutada oma andmeid otseturunduse eesmärgil ja/või kui Klient on registreerinud ennast Müüja Mängudes ja/või Klient täidab päringuvormi või alustab otsevestlust (live chat), on nõus isikuandmete kogumisega ja töötlemisega õiguspärastel alustel. Kliendi andmete töötlemise õiguslikku alust kohaldatakse juhul, kui andmete töötlemine ei ole müügilepingu täitmisega õigustatud. 
 5. Müüjahaldab ja töötleb Kliendi esitatud andmeid vastavalt käesolevas Privaatsuspoliitikas ja õigusaktides määratud eesmärkidele, tähenduses ja protseduuridele.
 6. Töötleme isikuandmeid (nimi, e-posti aadress, elukoha aadress, CV, haridus, töökogemus ja muu teave, kui see on täpsustatud) kandidaatidest, kes on esitanud oma CV otse meile e-postiga või töökohtade veebilehtede kaudu, et valida kandidaate vabadele töökohtadele. Me töötleme kandidaatide isikuandmeid nõusoleku alusel, mille olete avaldanud, esitades neid meile Officeday's töötamise eesmärgil.
 7. Vabade töökohtade valimisega töötleme ainult kandidaatide isikuandmeid, mis on seotud kvalifikatsioonidega, kutseoskuse ja äri eripäraga. Me ei kogu või ei töötle kandidaatide eriliigilisi isikuandmeid.
 8. Antud Veebileht on on mõeldud üle 14-aastastele inimestele. Alla 14-aastased isikud ei saa Veebisaidi kaudu mingeid isikuandmeid esitada.

III ISIKUANDMETE KOGUMINE, TÖÖTLEMINE JA SÄILITAMINE

 1. Kliendi andmete kogumise ja töötlemise aluseks on müügilepingu sõlmimine ja täitmine (Kliendi Ostude / Teenuste ostmine Veebilehel) ja/või Müüja nõusolek ja/või õiguspärane huvi:

1.1. müügiks ettenähtud kaupade müügi, käitlemise ja hindamisega seotud teabe käitlemine ja töötlemine;

1.2. Teenuste käitlemise, teenuste osutamise ja osutatavate teenuste hindamisega seotud teabe käitlemine ja töötlemine;

1.3. Mängude kohta käiva teabe pakkumine, käitlemine ja töötlemine ning Mängude läbiviimine;

1.4. korraldatud/ ette nähtud Mängude / Teenuste kvaliteedi tagamine ja täiendamine;

1.5. seotud kaupade müügi probleemide lahendamine / teenuste pakkumine / mängude läbiviimine;

1.6. statistilised ja otseturunduse eesmärgid;

1.7. muu õigustatud eesmärgid.

2. Kliendi andmeid tuleb statistilistel eesmärkidel töödelda nii, et Kliendi isikut ei avalikustataks.

3. Kliendi isikuandmeid, mida hallatakse lepingu täitmise põhjal, säilitatakse 10 aastat alates ostulepingu viimasest teostamise kuupäevast.

4. Kliendi isikuandmeid, kelle andmeid töödeldakse tema nõusolekul, säilitatakse mitte kauem kui kolm aastat alates nõusoleku kuupäevast.

5. Me säilitame kandidaatide isikuandmeid kuni konkreetse positsiooni valiku perioodini. Pärast konkreetse positsiooni valiku perioodi kustutame kandidaatide poolt saadetud CV‘d, välja arvatud juhul, kui oleme saanud kandidaadilt nõusolekut tema isikuandmete töötlemise kauemaks, et saaksime pakkuda töökohta. Sellisel juhul säilitame kandidaadi isikuandmeid kahe aasta jooksul alates sõeluuringu kuupäevast konkreetsele positsioonile.

IV. ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

 1. Müüjal on õigus Kliendi andmeid kanda üle kolmandatele isikutele, niivõrd kui see puudutab Ostu-müügilepingu / Mängude teostust: 

1.1 paki kättetoimetamise teenused, ekspedeerimise ettevõtted on varustatud Ostja andmetega, mis on vajalikud Kaupade / Mängu Auhinna kohale toimetamiseks;

1.2 vastava Mängu Mängija andmed, muu Mänguga seotud teave võib olla üle antud kauba tootjale / tarnijale, kes algatas Mängu organiseerimise;

1.3 kauba tootjale / tarnijale võib esitada Kliendi tagasiside Kauba kohta;

1.4 Kliendi isikuandmeid võib edastada kolmandatele isikutele, kes töötlevad teie isikuandmeid, et aidata meil veebisaiti hallata ja teie isikuandmeid kaitsta. Sellised kolmandad osapooled võivad olla andmebaasi tarkvara müüjad, andmebaasi serveriteenuste pakkujad, pilveteenuste pakkujad jne.;

1.5 andmeid võidakse edastada SANITEX grupi ettevõtetele (sealhulgas, kuid mitte ainult, Baltic Logistic Solutions OÜ, SANITEX OÜ);

1.6 muudes Eesti Vabariigi seadustes sätestatud juriidilistes kohtuasjades ja menetlustes.

V. ISIKUANDMETE VARUMINE, KORRIGEERIMINE JA KUSTUTAMINE

 1. Klient on kohustatud esitama isikuandmeid veebisaidil registreerimise ajal, kui ta soovib Internetist Kaupu osta ja/või saada Müüja uudiskirju ja/või osaleda Mängudes.
 2. Klient tagab, et tema veebisaidil esitatud isikuandmed on õiged ja asjakohased, st Klient peab isikuandmete muutmisel need ise uuendama uute isikuandmetega.
 3. Kliendil on õigus Müüjaga ühendust võtta e-posti aadressil: [email protected] ja küsida Müüjalt tema kogutud isikuandmeid ja parandada neid, kui Müüjal on valed või ebatäpsed andmed. Samuti on Kliendil õigus nõuda Müüjalt andmete töötlemist kustutada või piirata, mida töödeldakse Kliendi nõusolekul. Kui Kliendi osalemine Mängudes muutub keeruliseks vastavalt Kliendi nõudmiste täitmisega, kustutatakse Klient Mängu osaliste nimekirjast.
 4. Kliendil  on igal ajal õigus e-posti aadressil [email protected] tühistada oma nõusolek töödeldavate isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks, ilma et see mõjutaks tema andmete kogumist ja töötlemist, ilma et see mõjutaks andmetöötluse seaduslikkust enne nõusoleku tühistamist. Pärast Kliendi nõusoleku tagasivõtmist tühistatakse Veebilehel Kliendi konto ja Klient kustutatakse klientide/ mängijate nimekirjast. Kliendil on õigus oma isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid esitada. Kliendil on ka õigus saada oma isikuandmeid süstematiseeritud, üldkasutatavas ja arvutis loetaval kujul (õigus andmete ülekandmisele). Eeldades, et isikuandmeid töödeldakse andmekaitsenõuete rikkumisega, on Kliendil õigus esitada kaebus riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile.

VI. LÕPPSÄTTED

 1. Müüjal on õigus oma Privaatsuspoliitikat igal ajal muuta oma äranägemise järgi, avaldades selle veebilehel või teavitades Kliente e-posti teel. Privaatsuspoliitika uus versioon jõustub selle avaldamise päevast.
 2. Kui pärast Privaatsuspoliitika muutmist kasutab Klient edasi Veebilehte, ostab Kaupu / Teenuseid, osaleb (jääb registreerituks) Mängudes ja/või ei võta aktiivseid meetmeid, mis väljendavad Kliendi vastuväidet, tähendab see, et Klient nõustub uue Privaatsuspoliitikaga.
 3. Kui Klient ei nõustu Privaatsuspoliitika uue versiooniga, on Kliendil õigus kasutada oma õigusi, nagu on täpsustatud V artikli lõigetega 3-4. Kliendi tellimused kaupade kohta, mis on esitatud enne uue Privaatsuspoliitika jõustumist, jäävad Osapooltele siduvaks.